استراتژی بازاریابی

رقابتی شدن وضعیت بازارها و افزایش روش های رقابتی در شرکت ها و سازمان ها، ضرورت و لزوم تدوین استراتژی بازاریابی را ایجاد نموده است. تدوین نقشه راه با محوریت بازاریابی در شرکت ها ، راهگشای بسیاری از برنامه های عملیاتی و اجرایی در حوزه های مختلف از قبیل بازاریابی و فروش ، روابط عمومی و تبلیغات و امور مشتریان Aftermarket می باشد. تدوین استراتژی بازاریابی نیاز به یک تیم حداقل ۱۵ نفره از تخصصان حوزه های مختلف و یک مدیر تیم با تخصص استراتژی دارد.


ارسال نظر و پیشنهاد